تفاوت so

دانلود

توضیحات

توضیحات آموزش


تفاوت بین too و so


این دو همیشه به معنای very هستند یعنی همیشه