تفاوت so

دانلود

توضیحات

توضیحات آموزش
تفاوت بین too و so
این دو همیشه به معنای very هستند یعنی همیشه