دوره جامع مکالمه و گرامر

توضیحلات

سر فصل های دوره

Greeting (احوالپرسی)
20 دقیقه
بارم:
0
script 1:
نمایش جلسات فصل  
Subject Pronouns(Singular) (ضمایر فاعلی مفرد)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Subject Pronouns(plural) (ضمایر فاعلی جمع)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Demonstrative Pronouns (ضمایر اشاره)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Place prepositions (حروف اضافه مکان)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
adjective (صفت)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
possessive adjective (صفات ملکی)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Possessive pronouns (ضمایر ملکی)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Apostrophe s (‘s) (مالکیتS )
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Question of subject (سوالی کردن فاعل )
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
There is , There are (وجود داشتن)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Countable and uncountable nouns (اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Adverbs of frequency (قیود تکرار)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Invitation (دعوت کردن)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Modals(can-could) (توانایی)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Verbs for Sports
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Modals (should) (بهتره)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Modals (have to – has to) (مجبور بودن)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Modals (must) (مجبور بودن)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Modals (may) (ممکن بودن)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Present continues (حال استمراری (زمان موقت،آینده)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Simple future (will) (آینده ساده)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Simple past (was-were) (گذشته ساده)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
One - ones
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Present perfect (حال کامل)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Adverb of manner (قید حالت)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Intensive Adverb (قید تشدید کننده)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Request & permission (درخواست و اجازه)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Too & Either (همین طور)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
So & Neither (همین طور)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Object pronouns (ضمایر مفعولی)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
As + adjective + as (مقایسه صفتی)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
As + noun + as (مقایسه اسم ها)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
As + adverb + as (مقایسه قید ها)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Comparative (مقایسه صفت برتر)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Comparative (مقایسه صفت برتر)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Comparative (adverbs) (مقایسه قید های برتر)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Comparative (adverbs) (مقایسه قید های برتر)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Comparative (noun) (مقایسه اسم های برتر)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Superlative (adjective) ( مقایسه صفت های برترین)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Superlative (noun) (اسمهای برترین)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Used to (عادت داشتن در گذشته)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Be + Used to (عادت داشتن در زمان حال)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Get + Used to (عادت کردن در آینده)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Indirect questions (سوالات غیر مستقیم)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Enough (کافی)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Wish (آرزو کردن ( ای کاش )
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Phrasal verbs (افعال چند قسمتی)