دوره گرامر زبان انگلیسی

توضیحلات

دوره جامع گرامرزبان انگلیسی متشکل از مباحث زیر میباشد:


1- ) Pronounsضمایر(   

2- ) Plural nounsاسم جمع ( 

3- ) Wh wordsکلمات پرسشی)  

4-Be

5- )Tensesزمان ها) 

6- ) Passive voicesمجهول) 

7- ) Countable and uncountableاسم های قابل شمارش وغیرقابل شمارش)

8- Gerund and infinitive(مصدرها )

9- Modal verbs(افعال معین) 

10-Comparison(مقایسه ای) 

11- Imperative sentences (جملات امری)

12-Tag question(پرسش تاییدی) 

13-  Conditional sentences(جملات شرطی) 

14- Article (حرف تعریف) 

15- Possession(مالکیت) 

16- Subject(فاعل)

17- Verb(فعل) 

18- Object(مفعول)  

19- Adjective(صفت) 

20- Adverb(قید)  

21-Wish clause (جملات آرزویی) 

22-Used to

23-Either-too  ,  neither-so

24-Request , permission , invitation

25-Direct question

26-Report speech

27-Preposition

28-Type of sentences

29Pronounciation-

  

سر فصل های دوره

Pronouns (ضمایر)
40 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Plural nouns (اسم جمع)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Wh words (کلمات پرسشی)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Be
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Passive voices (مجهول)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Countable and uncountable (اسم های قابل شمارش وغیرقابل شمارش)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Gerund and infinitive (مصدرها )
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Modal verbs (افعال معین)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Comparison (مقایسه ای)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Imperative sentences (جملات امری)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Tag question (پرسش تاییدی)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Conditional sentences (جملات شرطی)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Article (حرف تعریف)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Possession (مالکیت)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Subject (فاعل)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Verb (فعل)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Object (مفعول)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Adjective (صفت)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Adverb (قید)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Wish clause (جملات آرزویی)
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Used to
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Either-too , neither-so
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Request , permission , invitation
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Direct question
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Report speech
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Pronounciation
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
Enough
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  
causative sentences
0 دقیقه
بارم:
0
نمایش جلسات فصل  

پیش نیاز دوره

سوالات پرتکرار

بله با اصول گرامی که در این دوره گنجانده شده شما مهارت مترجمی را به خوبی فرا می گیرید

تمام دانش آموختگان زبان انگلیسی که تمایل دارن مبحث گرامر را از پایه آموزش ببینند و دوستانی که نیازمند ارتقا سطح دانش خود برای آزمون آیلتس هستند و حتی علاقمندان به رشته تدریس

اطلاعات دوره
:
قیمت دوره :
2250000 تومان
تخفیف :
750000 تومان
قابل پرداخت :
1500000 تومان
برگزار کننده:
آموزشگاه صابری
ورود