اصطلاح full stop در زبان انگلیسی

دانلود

توضیحات

full stop به معنی نقطه که اخر جمله نوشته میشه هست ولی
در اصطلاح عامیانه در اسپیکینگ معنای دیگری دارد که تا اخر این ویدیو را ببین